2328. θερμαίνω (thermainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2328. θερμαίνω (thermainó) — 6 Occurrences

Mark 14:54 V-PPM-NMS
GRK: ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ
NAS: with the officers and warming himself at the fire.
KJV: and warmed himself at
INT: officers and warming himself at the

Mark 14:67 V-PPM-AMS
GRK: τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ
NAS: Peter warming himself, she looked
KJV: Peter warming himself, she looked
INT: Peter warming himself having looked at him

John 18:18 V-IIM/P-3P
GRK: ἦν καὶ ἐθερμαίνοντο ἦν δὲ
NAS: for it was cold and they were warming themselves; and Peter
KJV: and they warmed themselves: and
INT: it was and were warming themselves was moreover

John 18:18 V-PPM-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος
NAS: with them, standing and warming himself.
KJV: them, and warmed himself.
INT: standing and warming himself

John 18:25 V-PPM-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος εἶπον οὖν
NAS: was standing and warming himself. So
KJV: and warmed himself. They said
INT: standing and warming himself They said therefore

James 2:16 V-PMM/P-2P
GRK: ἐν εἰρήνῃ θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε
NAS: in peace, be warmed and be filled,
KJV: in peace, be [ye] warmed and filled;
INT: in peace be warmed and be filled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page