τεσσάρων
Englishman's Concordance
τεσσάρων (tessarōn) — 12 Occurrences

Matthew 24:31 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ'
NAS: His elect from the four winds,
KJV: elect from the four winds, from
INT: from the four winds from [the]

Mark 2:3 Adj-GMP
GRK: αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων
NAS: carried by four men.
KJV: which was borne of four.
INT: carried by four

Mark 13:27 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ'
NAS: His elect from the four winds,
KJV: elect from the four winds, from
INT: from the four winds from [the]

Luke 2:37 Adj-GNP
GRK: ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων ἣ οὐκ
KJV: fourscore and four years,
INT: years eighty [and] four who not

Revelation 5:6 Adj-GNP
GRK: καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ
NAS: the throne (with the four living creatures)
KJV: and of the four beasts,
INT: and of the four living creatures and

Revelation 6:1 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος
NAS: one of the four living creatures
KJV: one of the four beasts saying,
INT: of the four living creatures saying

Revelation 6:6 Adj-GNP
GRK: μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν
NAS: in the center of the four living creatures
KJV: in the midst of the four beasts say,
INT: [the] midst of the four living creatures saying

Revelation 7:11 Adj-GNP
GRK: καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ
NAS: and [around] the elders and the four living creatures;
KJV: and the four beasts,
INT: and the four living creatures and

Revelation 9:13 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ
INT: from the four horns of the

Revelation 14:3 Adj-GNP
GRK: ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ
NAS: and before the four living creatures
KJV: and before the four beasts, and
INT: before the four living creatures and

Revelation 15:7 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν
NAS: one of the four living creatures
KJV: one of the four beasts gave
INT: of the four living creatures gave

Revelation 21:17 Adj-GMP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν μέτρον
KJV: [and] forty [and] four cubits,
INT: a hundred [and] forty four cubits measure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page