937. βασιλικός (basilikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 937. βασιλικός (basilikos) — 5 Occurrences

John 4:46 Adj-NMS
GRK: ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ
NAS: wine. And there was a royal official whose
KJV: a certain nobleman, whose
INT: there was a certain royal official whose

John 4:49 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ βασιλικός Κύριε κατάβηθι
NAS: The royal official said to Him, Sir,
KJV: The nobleman saith unto
INT: him the royal official Sir come down

Acts 12:20 Adj-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς βασιλικῆς
NAS: was fed by the king's country.
KJV: was nourished by the king's [country].
INT: by the king's

Acts 12:21 Adj-AFS
GRK: ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ καθίσας
NAS: having put on his royal apparel,
KJV: Herod, arrayed in royal apparel, sat
INT: having put on apparel royal and having sat

James 2:8 Adj-AMS
GRK: νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν
NAS: you are fulfilling the royal law
KJV: ye fulfil the royal law
INT: [the] law you keep royal according to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page