916. βαρέω (bareó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 916. βαρέω (bareó) — 6 Occurrences

Matthew 26:43 V-RPM/P-NMP
GRK: οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι
NAS: for their eyes were heavy.
KJV: eyes were heavy.
INT: the eyes heavy

Luke 9:32 V-RPM/P-NMP
GRK: αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ διαγρηγορήσαντες
NAS: had been overcome with sleep;
KJV: him were heavy with sleep: and
INT: him were heavy with sleep having awoke fully

Luke 21:34 V-ASP-3P
GRK: μή ποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι
NAS: that your hearts will not be weighted down with dissipation
INT: lest ever be burdened the hearts

2 Corinthians 1:8 V-AIP-1P
GRK: ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν ὥστε ἐξαπορηθῆναι
NAS: [to us] in Asia, that we were burdened excessively,
KJV: we were pressed out of measure,
INT: beyond [our] power we were burdened so as us to despair

2 Corinthians 5:4 V-PPM/P-NMP
GRK: σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι ἐφ' ᾧ
NAS: we groan, being burdened, because
KJV: do groan, being burdened: not
INT: tabernacle we groan being burdened because that

1 Timothy 5:16 V-PMM/P-3S
GRK: καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία
NAS: them and the church must not be burdened, so
KJV: the church be charged; that
INT: and not let be burdened the church

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page