618. ἀπολαμβάνω (apolambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 618. ἀπολαμβάνω (apolambanó) — 10 Occurrences

Mark 7:33 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ
NAS: Jesus took him aside from the crowd,
KJV: And he took him aside
INT: And having taken away him from

Luke 6:34 V-ASA-3P
GRK: δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα
NAS: in order to receive back the same
KJV: whom ye hope to receive, what thank
INT: lend that they might receive the same amount

Luke 15:27 V-AIA-3S
GRK: ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν
NAS: because he has received him back safe and sound.'
KJV: because he hath received him
INT: safe and well him he received

Luke 16:25 V-AIA-2S
GRK: μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά
NAS: your life you received your good things,
KJV: lifetime receivedst thy
INT: remember that you did fully receive the [things] good

Luke 18:30 V-ASA-3S
GRK: οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν
INT: no nothing shall receive manifold more in

Luke 23:41 V-PIA-1P
GRK: ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ
NAS: [are suffering] justly, for we are receiving what
KJV: for we receive the due reward
INT: of what we did we receive [this] man moreover

Romans 1:27 V-PPA-NMP
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες
NAS: indecent acts and receiving in their own persons
KJV: and receiving in
INT: in themselves receiving

Galatians 4:5 V-ASA-1P
GRK: τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν
NAS: the Law, that we might receive the adoption as sons.
KJV: that we might receive the adoption of sons.
INT: the adoption we might receive

Colossians 3:24 V-FIM-2P
GRK: ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν
NAS: that from the Lord you will receive the reward
KJV: the Lord ye shall receive the reward
INT: from [the] Lord you will receive the reward

2 John 1:8 V-ASA-2P
GRK: μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε
NAS: we have accomplished, but that you may receive a full
KJV: but that we receive a full
INT: a reward full we might receive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page