5010. τάξις (taxis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5010. τάξις (taxis) — 9 Occurrences

Luke 1:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας
NAS: God in the [appointed] order of his division,
KJV: God in the order of his course,
INT: in the order of the division

1 Corinthians 14:40 N-AFS
GRK: καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω
NAS: properly and in an orderly manner.
KJV: and in order.
INT: and with order let be done

Colossians 2:5 N-AFS
GRK: ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ
NAS: to see your good discipline and the stability
KJV: your order, and
INT: your good order and the

Hebrews 5:6 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
NAS: ACCORDING TO THE ORDER OF MELCHIZEDEK.
KJV: ever after the order of Melchisedec.
INT: according to the order of Melchizadek

Hebrews 5:10 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
NAS: according to the order of Melchizedek.
KJV: after the order of Melchisedec.
INT: according to the order of Melchizadek

Hebrews 6:20 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς
NAS: according to the order of Melchizedek.
KJV: ever after the order of Melchisedec.
INT: according to the order of Melchizadek a high priest

Hebrews 7:11 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον
NAS: according to the order of Melchizedek,
KJV: after the order of Melchisedec,
INT: according to the order of Melchizadek [for] another

Hebrews 7:11 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι
NAS: according to the order of Aaron?
KJV: be called after the order of Aaron?
INT: according to the order of Aaron to be named

Hebrews 7:17 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
NAS: ACCORDING TO THE ORDER OF MELCHIZEDEK.
KJV: ever after the order of Melchisedec.
INT: after the order of Melchizadek

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page