4047. περιποίησις (peripoiésis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4047. περιποίησις (peripoiésis) — 5 Occurrences

Ephesians 1:14 N-GFS
GRK: ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως εἰς ἔπαινον
NAS: to the redemption of [God's own] possession, to the praise
KJV: the redemption of the purchased possession, unto
INT: [the] redemption of the acquired possession to praise

1 Thessalonians 5:9 N-AFS
GRK: ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ
NAS: us for wrath, but for obtaining salvation
KJV: but to obtain salvation by
INT: but for obtaining salvation through

2 Thessalonians 2:14 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ
NAS: our gospel, that you may gain the glory
KJV: to the obtaining of the glory
INT: of us to [the] obtaining of [the] glory of the

Hebrews 10:39 N-AFS
GRK: πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς
NAS: but of those who have faith to the preserving of the soul.
KJV: to the saving of the soul.
INT: of faith to preserving [the] soul

1 Peter 2:9 N-AFS
GRK: λαὸς εἰς περιποίησιν ὅπως τὰς
NAS: A PEOPLE FOR [God's] OWN POSSESSION, so
INT: a people for a possession that the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page