3877. παρακολουθέω (parakoloutheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3877. παρακολουθέω (parakoloutheó) — 3 Occurrences

Luke 1:3 V-RPA-DMS
GRK: ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν
NAS: for me as well, having investigated everything
KJV: having had perfect understanding of all things
INT: it seemed good also to me having been acquainted from the first will all things

1 Timothy 4:6 V-RIA-2S
GRK: διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας
NAS: which you have been following.
KJV: whereunto thou hast attained.
INT: teaching which you have closely followed

2 Timothy 3:10 V-AIA-2S
GRK: Σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τῇ
NAS: Now you followed my teaching, conduct,
KJV: But thou hast fully known my doctrine,
INT: you moreover have closely followed of me the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page