3876. παρακοή (parakoé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3876. παρακοή (parakoé) — 3 Occurrences

Romans 5:19 N-GFS
GRK: διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς
NAS: man's disobedience the many
KJV: one man's disobedience many were made
INT: by the disobedience of the one

2 Corinthians 10:6 N-AFS
GRK: ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν ὅταν πληρωθῇ
NAS: all disobedience, whenever
KJV: to revenge all disobedience, when your
INT: to avenge all disobedience when might have been fulfilled

Hebrews 2:2 N-NFS
GRK: παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
NAS: transgression and disobedience received
KJV: and disobedience received
INT: transgression and disobedience received righteous

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page