3538. νίπτω (niptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3538. νίπτω (niptó) — 17 Occurrences

Matthew 6:17 V-AMM-2S
GRK: πρόσωπόν σου νίψαι
NAS: anoint your head and wash your face
KJV: head, and wash thy face;
INT: face of you wash

Matthew 15:2 V-PIM-3P
GRK: οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας
NAS: of the elders? For they do not wash their hands
KJV: of the elders? for they wash not their
INT: not for they wash the hands

Mark 7:3 V-ASM-3P
GRK: μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας
NAS: they carefully wash their hands,
KJV: except they wash [their] hands
INT: not carefully they wash the hands

John 9:7 V-AMM-2S
GRK: αὐτῷ Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν
NAS: to him, Go, wash in the pool
KJV: unto him, Go, wash in the pool
INT: to him Go wash in the

John 9:7 V-AIM-3S
GRK: οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν
NAS: he went away and washed, and came
KJV: therefore, and washed, and came
INT: therefore and washed and came [back]

John 9:11 V-AMM-2S
GRK: Σιλωὰμ καὶ νίψαι ἀπελθὼν οὖν
NAS: to Siloam and wash; so
KJV: of Siloam, and wash: and I went
INT: Siloam and wash having gone therefore

John 9:11 V-APM-NMS
GRK: οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα
NAS: I went away and washed, and I received sight.
KJV: and washed, and I received sight.
INT: therefore and having washed I received sight

John 9:15 V-AIM-1S
GRK: ὀφθαλμούς καὶ ἐνιψάμην καὶ βλέπω
NAS: to my eyes, and I washed, and I see.
KJV: eyes, and I washed, and do see.
INT: eyes and I washed and I see

John 13:5 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας
NAS: and began to wash the disciples'
KJV: and began to wash the disciples' feet,
INT: and began to wash the feet

John 13:6 V-PIA-2S
GRK: σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας
NAS: to Him, Lord, do You wash my feet?
KJV: dost thou wash my feet?
INT: you of me do wash the feet

John 13:8 V-ASA-2S
GRK: Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς
NAS: to Him, Never shall You wash my feet!
KJV: Thou shalt never wash my feet.
INT: never not might you wash of me the

John 13:8 V-ASA-1S
GRK: Ἐὰν μὴ νίψω σε οὐκ
NAS: him, If I do not wash you, you have
KJV: him, If I wash thee not,
INT: if not I wash you never

John 13:10 V-ANM
GRK: τοὺς πόδας νίψασθαι ἀλλ' ἔστιν
NAS: only to wash his feet,
KJV: not save to wash [his] feet, but
INT: the feet to wash but is

John 13:12 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας
NAS: when He had washed their feet,
KJV: So after he had washed their feet,
INT: When therefore he had washed the feet

John 13:14 V-AIA-1S
GRK: οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς
NAS: and the Teacher, washed your feet,
KJV: and Master, have washed your feet;
INT: therefore I washed your

John 13:14 V-PNA
GRK: ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας
NAS: ought to wash one another's
KJV: also ought to wash one another's feet.
INT: ought of one another to wash the feet

1 Timothy 5:10 V-AIA-3S
GRK: ἁγίων πόδας ἔνιψεν εἰ θλιβομένοις
NAS: if she has washed the saints'
KJV: if she have washed the saints'
INT: saints' feet she washed if to the oppressed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page