2616. καταδυναστεύω (katadunasteuo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2616. καταδυναστεύω (katadunasteuo) — 2 Occurrences

Acts 10:38 V-PPM/P-AMP
GRK: πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ
NAS: all who were oppressed by the devil,
KJV: all that were oppressed of
INT: all that were being oppressed by the

James 2:6 V-PIA-3P
GRK: οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν καὶ
NAS: Is it not the rich who oppress you and personally
KJV: not rich men oppress you, and
INT: the rich do oppress you and [not]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page