2350. θορυβέω (thorubeo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2350. θορυβέω (thorubeo) — 5 Occurrences

Matthew 9:23 V-PPM/P-AMS
GRK: τὸν ὄχλον θορυβούμενον
NAS: and the crowd in noisy disorder,
KJV: and the people making a noise,
INT: the crowd making a commotion

Mark 5:39 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτοῖς Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε
NAS: to them, Why make a commotion and weep?
KJV: Why make ye this ado, and
INT: to them Why make you commotion and weep

Luke 10:41 V-PIM/P-2S
GRK: μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά
INT: you are anxious and troubled about many things

Acts 17:5 V-IIA-3P
GRK: καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν
NAS: formed a mob and set the city
KJV: the city on an uproar, and
INT: and having collected a crowd woke in riot the city

Acts 20:10 V-PMM/P-2P
GRK: εἶπεν Μὴ θορυβεῖσθε ἡ γὰρ
NAS: him, he said, Do not be troubled, for his life
KJV: Trouble not yourselves; for his
INT: said not Do be alarmed the indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page