θόρυβον
Englishman's Concordance
θόρυβον (thorybon) — 3 Occurrences

Mark 5:38 N-AMS
GRK: καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας
NAS: and He saw a commotion, and [people] loudly
KJV: seeth the tumult, and them that wept
INT: and he beholds a commotion and [people] weeping

Acts 20:1 N-AMS
GRK: παύσασθαι τὸν θόρυβον μεταπεμψάμενος ὁ
NAS: After the uproar had ceased, Paul
KJV: And after the uproar was ceased, Paul
INT: ceased the uproar having called to [him]

Acts 21:34 N-AMS
GRK: διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι
NAS: because of the uproar, he ordered
KJV: for the tumult, he commanded
INT: on account of the riot he commanded to be brought

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page