1863. ἐπάγω (epagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1863. ἐπάγω (epagó) — 3 Occurrences

Acts 5:28 V-ANA
GRK: καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ' ἡμᾶς
NAS: and intend to bring this
KJV: and intend to bring this man's
INT: and purpose to bring upon us

2 Peter 2:1 V-PPA-NMP
GRK: δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν
NAS: who bought them, bringing swift
KJV: them, and bring upon themselves
INT: Master denying bringing upon themselves swift

2 Peter 2:5 V-APA-NMS
GRK: κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας
NAS: with seven others, when He brought a flood
KJV: of righteousness, bringing in the flood
INT: [the] world of [the] ungodly having brought in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page