σταδίους
Englishman's Concordance
σταδίους (stadious) — 3 Occurrences

Matthew 14:24 N-ANP
GRK: πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ
NAS: a long distance from the land,
INT: [the] boat now distance long from

Luke 24:13 N-ANP
GRK: κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ
NAS: which was about seven miles from Jerusalem.
KJV: Jerusalem [about] threescore furlongs.
INT: a village being distant furlongs sixty from

John 6:19 N-ANP
GRK: οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε
NAS: three or four miles, they saw Jesus
KJV: or thirty furlongs, they see Jesus
INT: then about furlongs twenty five

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page