στάσεως
Englishman's Concordance
στάσεως (staseōs) — 3 Occurrences

Acts 15:2 N-GFS
GRK: γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως
NAS: great dissension and debate
KJV: no small dissension and disputation
INT: Having taken place therefore a commotion and discussion

Acts 19:40 N-GFS
GRK: κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς
NAS: of being accused of a riot in connection
KJV: for this day's uproar, there being no
INT: we are in danger to be accused of insurrection in regard to

Acts 23:10 N-GFS
GRK: δὲ γινομένης στάσεως φοβηθεὶς ὁ
NAS: And as a great dissension was developing,
KJV: a great dissension, the chief captain,
INT: moreover arising dissension having feared the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page