σταδίων
Englishman's Concordance
σταδίων (stadiōn) — 3 Occurrences

John 11:18 N-GNP
GRK: ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε
NAS: about two miles off;
KJV: about fifteen furlongs off:
INT: about off furlongs fifteen

Revelation 14:20 N-GNP
GRK: ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων
NAS: for a distance of two hundred miles.
KJV: a thousand [and] six hundred furlongs.
INT: horses to the distance of stadia a thousand six hundred

Revelation 21:16 N-GNP
GRK: καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων
NAS: with the rod, fifteen hundred miles; its length
KJV: thousand furlongs. The length
INT: reed in stadia twelve thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page