φόβου
Englishman's Concordance
φόβου (phobou) — 9 Occurrences

Matthew 14:26 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν
NAS: And they cried out in fear.
KJV: they cried out for fear.
INT: in fear they cried out

Matthew 28:4 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν
NAS: shook for fear of him and became
KJV: And for fear of him the keepers
INT: moreover the fear of him trembled

Matthew 28:8 N-GMS
GRK: μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς
NAS: quickly with fear and great
KJV: the sepulchre with fear and great
INT: tomb with fear and joy

Luke 5:26 N-GMS
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι
NAS: and they were filled with fear, saying,
KJV: and were filled with fear, saying,
INT: and were filled with fear saying

Luke 21:26 N-GMS
GRK: ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας
NAS: fainting from fear and the expectation
KJV: for fear, and
INT: men from fear and expectation

2 Corinthians 7:15 N-GMS
GRK: ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου
NAS: you received him with fear and trembling.
KJV: how with fear and trembling
INT: how with fear and trembling

Ephesians 6:5 N-GMS
GRK: κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου
NAS: to the flesh, with fear and trembling,
KJV: the flesh, with fear and trembling,
INT: masters with fear and trembling

Philippians 2:12 N-GMS
GRK: μου μετὰ φόβου καὶ τρόμου
NAS: out your salvation with fear and trembling;
KJV: salvation with fear and trembling.
INT: of me with fear and trembling

1 Peter 3:15 N-GMS
GRK: πραΰτητος καὶ φόβου
NAS: with gentleness and reverence;
KJV: meekness and fear:
INT: gentleness and fear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page