παρελάβετε
Englishman's Concordance
παρελάβετε (parelabete) — 5 Occurrences

1 Corinthians 15:1 V-AIA-2P
GRK: ὃ καὶ παρελάβετε ἐν ᾧ
NAS: also you received, in which
KJV: also ye have received, and
INT: which also you received in which

Galatians 1:9 V-AIA-2P
GRK: παρ' ὃ παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω
NAS: to what you received, he is to be accursed!
KJV: that ye have received, let him be
INT: contrary to what you received accursed let him be

Philippians 4:9 V-AIA-2P
GRK: ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε
NAS: you have learned and received and heard
KJV: learned, and received, and heard,
INT: you learned and received and heard

Colossians 2:6 V-AIA-2P
GRK: Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν χριστὸν
NAS: Therefore as you have received Christ
KJV: therefore received Christ
INT: As therefore you received Christ

1 Thessalonians 4:1 V-AIA-2P
GRK: ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν
NAS: Jesus, that as you received from us [instruction] as to how
KJV: Jesus, that as ye have received of us
INT: so that even as you received from us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page