παραλυτικῷ
Englishman's Concordance
παραλυτικῷ (paralytikō) — 5 Occurrences

Matthew 9:2 Adj-DMS
GRK: εἶπεν τῷ παραλυτικῷ Θάρσει τέκνον
NAS: said to the paralytic, Take courage,
KJV: said unto the sick of the palsy; Son,
INT: he said to the paralytic Take courage son

Matthew 9:6 Adj-DMS
GRK: λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἆρόν
NAS: He said to the paralytic, Get
KJV: saith he to the sick of the palsy,) Arise,
INT: he says to the paralytic Having arisen take up

Mark 2:5 Adj-DMS
GRK: λέγει τῷ παραλυτικῷ Τέκνον ἀφίενταί
NAS: said to the paralytic, Son,
KJV: he said unto the sick of the palsy, Son,
INT: says to the paralytic Son have been forgiven

Mark 2:9 Adj-DMS
GRK: εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ Ἀφίενταί σου
NAS: to say to the paralytic, 'Your sins
KJV: to say to the sick of the palsy, [Thy] sins
INT: to say to the paralytic Have been forgiven of you

Mark 2:10 Adj-DMS
GRK: λέγει τῷ παραλυτικῷ
NAS: sins-- He said to the paralytic,
KJV: (he saith to the sick of the palsy,)
INT: he says to the paralytic

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page