παραλαμβάνοντες
Englishman's Concordance
παραλαμβάνοντες (paralambanontes) — 1 Occurrence

Hebrews 12:28 V-PPA-NMP
GRK: βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν
NAS: Therefore, since we receive a kingdom
KJV: Wherefore we receiving a kingdom
INT: a kingdom not to be shaken receiving we might have grace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page