παραλαμβάνουσιν
Englishman's Concordance
παραλαμβάνουσιν (paralambanousin) — 1 Occurrence

Mark 4:36 V-PIA-3P
GRK: τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς
NAS: the crowd, they took Him along with them in the boat,
KJV: the multitude, they took him
INT: the crowd they take with [them] him as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page