μέντοι
Englishman's Concordance
μέντοι (mentoi) — 8 Occurrences

John 4:27 Conj
GRK: ἐλάλει οὐδεὶς μέντοι εἶπεν Τί
NAS: with a woman, yet no one
KJV: with the woman: yet no man said,
INT: he was speaking no one however said What

John 7:13 Conj
GRK: οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει
NAS: Yet no one was speaking
KJV: Howbeit no man spake
INT: No one however publicly spoke

John 12:42 Conj
GRK: Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ
INT: Although indeed even from among

John 20:5 Conj
GRK: ὀθόνια οὐ μέντοι εἰσῆλθεν
KJV: lying; yet went he
INT: linen cloths not however he entered

John 21:4 Conj
GRK: αἰγιαλόν οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ
NAS: on the beach; yet the disciples
KJV: on the shore: but the disciples knew
INT: shore not however knew the

2 Timothy 2:19 Conj
GRK: μέντοι στερεὸς θεμέλιος
NAS: Nevertheless, the firm foundation
KJV: Nevertheless the foundation of God
INT: Nevertheless [the] firm foundation

James 2:8 Conj
GRK: εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε
NAS: If, however, you are fulfilling
INT: If indeed [the] law you keep

Jude 1:8 Conj
GRK: Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι
NAS: Yet in the same way these men,
INT: likewise yet also these

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page