κλαυθμὸς
Englishman's Concordance
κλαυθμὸς (klauthmos) — 9 Occurrences

Matthew 2:18 N-NMS
GRK: Ῥαμὰ ἠκούσθη κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς
NAS: IN RAMAH, WEEPING AND GREAT
KJV: lamentation, and weeping, and great
INT: Ramah was heard weeping and mourning

Matthew 8:12 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
NAS: in that place there will be weeping and gnashing
KJV: there shall be weeping and gnashing
INT: will be the weeping and the

Matthew 13:42 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
NAS: in that place there will be weeping and gnashing
KJV: there shall be wailing and gnashing
INT: will be the weeping and the

Matthew 13:50 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
NAS: in that place there will be weeping and gnashing
KJV: there shall be wailing and gnashing
INT: will be the weeping and the

Matthew 22:13 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
NAS: in that place there will be weeping and gnashing
KJV: there shall be weeping and gnashing
INT: will be the weeping and the

Matthew 24:51 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
NAS: there will be weeping and gnashing
KJV: there shall be weeping and gnashing
INT: will be the weeping and the

Matthew 25:30 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
NAS: in that place there will be weeping and gnashing
KJV: there shall be weeping and gnashing
INT: will be the weeping and the

Luke 13:28 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
NAS: there will be weeping and gnashing
KJV: There shall be weeping and gnashing
INT: will be the weeping and the

Acts 20:37 N-NMS
GRK: ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων
NAS: And they [began] to weep aloud
KJV: And they all wept sore, and
INT: much moreover weeping there was of all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page