κατῴκησεν
Englishman's Concordance
κατῴκησεν (katōkēsen) — 3 Occurrences

Matthew 2:23 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν
NAS: and came and lived in a city called
KJV: And he came and dwelt in a city
INT: and having come he dwelt in a city

Matthew 4:13 V-AIA-3S
GRK: Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ
NAS: He came and settled in Capernaum,
KJV: he came and dwelt in
INT: Nazareth having come he dwelt at Capernaum

Acts 7:4 V-AIA-3S
GRK: γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν
NAS: of the Chaldeans and settled in Haran.
KJV: of the Chaldaeans, and dwelt in
INT: [the] land of Chaldeans he dwelt in Haran

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page