βαστάζων
Englishman's Concordance
βαστάζων (bastazōn) — 3 Occurrences

Mark 14:13 V-PPA-NMS
GRK: κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ
NAS: will meet you carrying a pitcher
KJV: you a man bearing a pitcher of water:
INT: a pitcher of water carrying follow him

Luke 22:10 V-PPA-NMS
GRK: κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ
NAS: will meet you carrying a pitcher
KJV: meet you, bearing a pitcher of water;
INT: a pitcher of water carrying follow him

John 19:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν
NAS: and He went out, bearing His own
KJV: And he bearing his cross
INT: And bearing [his] own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page