βαστάζεσθαι
Englishman's Concordance
βαστάζεσθαι (bastazesthai) — 1 Occurrence

Acts 21:35 V-PNM/P
GRK: ἀναβαθμούς συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ
NAS: to the stairs, he was carried by the soldiers
KJV: so it was, that he was borne of
INT: stairs it happened was carried he by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page