βαπτίζομαι
Englishman's Concordance
βαπτίζομαι (baptizomai) — 4 Occurrences

Matthew 20:22 V-PIP-1S
GRK: ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι λέγουσιν
KJV: and to be baptized with the baptism
INT: which I am baptized to be baptized [with] They say

Matthew 20:23 V-PIP-1S
GRK: ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ
KJV: and be baptized with the baptism
INT: which I am baptized you shall be baptized [with]

Mark 10:38 V-PIM/P-1S
GRK: ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
NAS: or to be baptized with the baptism
KJV: and be baptized with the baptism
INT: which I am baptized [with] to be baptized [with]

Mark 10:39 V-PIM/P-1S
GRK: ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
NAS: you shall drink; and you shall be baptized with the baptism
KJV: I am baptized withal shall ye be baptized:
INT: which I am baptized [with] you will be baptized [with]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page