ἐβαπτίσθητε
Englishman's Concordance
ἐβαπτίσθητε (ebaptisthēte) — 4 Occurrences

Acts 19:3 V-AIP-2P
GRK: τί οὖν ἐβαπτίσθητε οἱ δὲ
NAS: then were you baptized? And they said,
KJV: then were ye baptized? And
INT: what then were you baptized and

1 Corinthians 1:13 V-AIP-2P
GRK: ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε
NAS: for you, was he? Or were you baptized in the name
KJV: you? or were ye baptized in the name
INT: name of Paul were you baptized

1 Corinthians 1:15 V-AIP-2P
GRK: ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε
NAS: would say you were baptized in my name.
KJV: that I had baptized in
INT: my name you were baptized

Galatians 3:27 V-AIP-2P
GRK: εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε
NAS: For all of you who were baptized into Christ
KJV: as many of you as have been baptized into
INT: to Christ were baptized Christ you did put on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
βάπτισμα — 19 Occ.
βαπτίσματος — 2 Occ.
βαπτισμῷ — 1 Occ.
βαπτισμῶν — 1 Occ.
βαπτισμοῖς — 1 Occ.
βαπτισμοὺς — 2 Occ.
βαπτιστήν — 3 Occ.
βαπτιστὴς — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page