ἐβαπτίσθη
Englishman's Concordance
ἐβαπτίσθη (ebaptisthē) — 5 Occurrences

Mark 1:9 V-AIP-3S
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν
NAS: in Galilee and was baptized by John
KJV: of Galilee, and was baptized of John
INT: of Galilee and was baptized in the

Luke 11:38 V-AIP-3S
GRK: οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ
NAS: that He had not first ceremonially washed before
KJV: not first washed before dinner.
INT: not first he washed before the

Acts 9:18 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη
NAS: and he got up and was baptized;
KJV: arose, and was baptized.
INT: and having risen up was baptized

Acts 16:15 V-AIP-3S
GRK: ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ
NAS: she and her household had been baptized, she urged
KJV: And when she was baptized, and her
INT: when moreover she was baptized and the

Acts 16:33 V-AIP-3S
GRK: πληγῶν καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ
NAS: and immediately he was baptized, he and all
KJV: and was baptized, he
INT: wounds and was baptized he and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
βάπτισμα — 19 Occ.
βαπτίσματος — 2 Occ.
βαπτισμῷ — 1 Occ.
βαπτισμῶν — 1 Occ.
βαπτισμοῖς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page