Ἁγιασθήτω
Englishman's Concordance
Ἁγιασθήτω (Hagiasthētō) — 3 Occurrences

Matthew 6:9 V-AMP-3S
GRK: τοῖς οὐρανοῖς Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
NAS: is in heaven, Hallowed be Your name.
KJV: art in heaven, Hallowed be thy name.
INT: the heavens hallowed be the name

Luke 11:2 V-AMP-3S
GRK: τοῖς οὐρανοις ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
NAS: Father, hallowed be Your name.
KJV: art in heaven, Hallowed be thy name.
INT: heaven hallowed be the name

Revelation 22:11 V-AMP-3S
GRK: ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι
NAS: still keep himself holy.
KJV: he that is holy, let him be holy still.
INT: he that [is] holy let him be holy still

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page