ἡγιασμένη
Englishman's Concordance
ἡγιασμένη (hēgiasmenē) — 1 Occurrence

Romans 15:16 V-RPM/P-NFS
GRK: ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος ἡγιασμένη ἐν πνεύματι
NAS: acceptable, sanctified by the Holy
KJV: acceptable, being sanctified by
INT: Gentiles acceptable sanctified by [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page