Gar
Jump to: ISBEWebster'sThesaurusGreekHebrewLibrarySubtopicsTerms
International Standard Bible Encyclopedia
GAR

gar: the King James Version for GAS (which see).

Greek
1063. gar -- for, indeed (a conjunc. used to express cause ...
... 1062, 1063. gar. 1064 . for, indeed (a conjunc. used ... yet. (gar) -- 1041
Occurrences. 1062, 1063. gar. 1064 . Strong's Numbers.
//strongsnumbers.com/greek2/1063.htm - 7k

5105. toigaroun -- wherefore then, so therefore
... wherefore then, so therefore. Part of Speech: Particle, Disjunctive Particle
Transliteration: toigaroun Phonetic Spelling: (toy-gar-oon') Short Definition ...
//strongsnumbers.com/greek2/5105.htm - 7k

3135. margarites -- a pearl
... a pearl. Part of Speech: Noun, Masculine Transliteration: margarites Phonetic Spelling:
(mar-gar-ee'-tace) Short Definition: a pearl Definition: a pearl. ...
//strongsnumbers.com/greek2/3135.htm - 6k

Strong's Hebrew
1620. gargar -- a berry
... 1619, 1620. gargar. 1621 . a berry. Transliteration: gargar Phonetic
Spelling: (gar-gar') Short Definition: olives. Word Origin ...
/hebrew/1620.htm - 6k

8425. Togarmah -- a son of Gomer, also his desc. and their land
... a son of Gomer, also his desc. and their land. Transliteration: Togarmah or Togarmah
Phonetic Spelling: (to-gar-maw') Short Definition: Beth-togarmah. ...
/hebrew/8425.htm - 6k

4048. magar -- to cast, throw, toss
... 4047, 4048. magar. 4049 . to cast, throw, toss. Transliteration: magar Phonetic
Spelling: (maw-gar') Short Definition: cast. Word Origin a prim. ...
/hebrew/4048.htm - 5k

1631. garzen -- an axe
... 1630, 1631. garzen. 1632 . an axe. Transliteration: garzen Phonetic
Spelling: (gar-zen') Short Definition: axe. Word Origin from ...
/hebrew/1631.htm - 6k

1716. dagar -- to gather together as a brood
... 1715, 1716. dagar. 1717 . to gather together as a brood. Transliteration: dagar
Phonetic Spelling: (daw-gar') Short Definition: gather. Word Origin a prim. ...
/hebrew/1716.htm - 6k

103. agar -- to gather
... 102, 103. agar. 104 . to gather. Transliteration: agar Phonetic Spelling:
(aw-gar') Short Definition: gathers. Word Origin a prim. ...
/hebrew/103.htm - 5k

6296. pagar -- to be exhausted or faint
... 6295, 6296. pagar. 6297 . to be exhausted or faint. Transliteration: pagar
Phonetic Spelling: (paw-gar') Short Definition: exhausted. Word Origin a prim. ...
/hebrew/6296.htm - 5k

1621. gargeroth -- neck
... 1620, 1621. gargeroth. 1622 . neck. Transliteration: gargeroth Phonetic
Spelling: (gar-gher-owth') Short Definition: neck. Word ...
/hebrew/1621.htm - 6k

2296. chagar -- to gird, gird on, gird oneself
... 2295, 2296. chagar. 2297 . to gird, gird on, gird oneself. Transliteration:
chagar Phonetic Spelling: (khaw-gar') Short Definition: girded. Word Origin a prim ...
/hebrew/2296.htm - 6k

8044. Shamgar -- an Israelite judge
... 8043, 8044. Shamgar. 8045 . an Israelite judge. Transliteration: Shamgar
Phonetic Spelling: (sham-gar') Short Definition: Shamgar. ...
/hebrew/8044.htm - 5k

Library

Entole D'.
... kai me anabaineto sou epi ten kardian peri gunaikos allotrias he peri porneias tinos
e peri toiouton tinon homoiomaton poneron, touto gar poion megalen ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole d.htm

Appendix (B).
... sabbaton. Toutou ditte an eie he lusis; ho men gar [to kephalaion auto del.
[506] ?] ten touto phaskousan perikopen atheton, eipoi ...
/.../burgon/the last twelve verses of the gospel according to s mark/appendix b.htm

Entole Ib'.
... I 1. Legei moi; Aron apo seautou pasan epithumian poneran, endusai de ten epithumian
ten agathen kai semnen; endedumenos gar ten epithumian tauten miseseis ten ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole ib.htm

Trallianois Ignatios
... II. 1. Hotan gar to episkopo huotassesthe hos Iesou Christo, phainesthe moi ou kata
anthropon zontes, alla kata Iesoun Christon ton di' hemas apothanonta, hina ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/trallianois ignatios.htm

Entole Ia'.
... met' auton kata ta eperotemata auton kai kata tas epithumias tes ponerias auton
kai pleroi tas psuchas auton, kathos autoi boulantai.3. autos gar kenos on kena ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole ia.htm

Entole E'.
... I 1. Makrothumos, phesi, ginou kai sunetos, kai panton ton poneron ergon katakurieuseis
kai ergase pasan dikaiosunen.2. ean gar makrothumos ese, to pneuma to ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole e.htm

Entole I'
... I 1. Aron apo seathtou, phesi, ten lupen; kai gar haute adelphe esti tes dipsuchias
kai tes oxucholias.2. Pos, phemi, kurie, adelphe esti touton? ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole i.htm

Romaiois Ignatios
... I. 1. Epei euxamenos theo epetuchon idein humon ta axiothea prosopa, hos kai pleon
etoumen labein; dedemenos gar en Christo Iesou elpizo humas aspasmenos eanper ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/romaiois ignatios.htm

Horasis B'
... Labe, phesin, kai apodoseis moi.4. elabon ego, kai eis tina topon tou agrou anachoresas
metegrapsamen panta pros gramma; ouch heuriskon gar tas sullabas. ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/horasis b.htm

Pros Ephesious Ignatios
... Christo Iesou, to soteri hemon; mimetai ontes theou, anazopuresantes en haimati
theou to sungenikon ergon teleios apertisate; 2. akousantes gar dedemenon apo ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/pros ephesious ignatios.htm

Webster's Revised Unabridged Dictionary
1. (n.) Any slender marine fish of the genera Belone and Tylosurus. See Garfish.

2. (n.) The gar pike. See Gar pike.

3. (n.) To cause; to make.

Thesaurus
Gar
... See Garfish. 2. (n.) The gar pike. See Gar pike. 3. (n.) To cause; to make. ... Standard
Bible Encyclopedia. GAR. gar: the King James Version for GAS (which see). ...
/g/gar.htm - 6k

Je'gar-sahadu'tha (1 Occurrence)
Je'gar-sahadu'tha. Jegar-sahadutha, Je'gar-sahadu'tha. Jegar-saha-dutha .
Multi-Version Concordance Je'gar-sahadu'tha (1 Occurrence). ...
/j/je'gar-sahadu'tha.htm - 6k

Sam'gar-ne'bo (1 Occurrence)
Sam'gar-ne'bo. Samgar-nebo, Sam'gar-ne'bo. Samgar-nebu . Multi-Version
Concordance Sam'gar-ne'bo (1 Occurrence). Jeremiah ...
/s/sam'gar-ne'bo.htm - 6k

Tower (74 Occurrences)
... which they looked. Within this enclosure stood a large building measuring
10 gar (Smith: 200 ft.) each way. Unfortunately, the name ...
/t/tower.htm - 52k

Samgar-nebo (1 Occurrence)
Samgar-nebo. Samgarnebo, Samgar-nebo. Sam'gar-ne'bo . Easton's Bible Dictionary ...
(See JPS ASV WBS YLT). Samgarnebo, Samgar-nebo. Sam'gar-ne'bo . ...
/s/samgar-nebo.htm - 8k

Jegar-sahadutha (1 Occurrence)
Jegar-sahadutha. Jegarsahadutha, Jegar-sahadutha. Je'gar-sahadu'tha . ... (BBE DBY
JPS WBS YLT NAS). Jegarsahadutha, Jegar-sahadutha. Je'gar-sahadu'tha . ...
/j/jegar-sahadutha.htm - 7k

Jegar-saha-dutha (1 Occurrence)
Jegar-saha-dutha. Je'gar-sahadu'tha, Jegar-saha-dutha. Jehaleleel . Int. ... (ASV).
Je'gar-sahadu'tha, Jegar-saha-dutha. Jehaleleel . Reference Bible.
/j/jegar-saha-dutha.htm - 7k

Garment (143 Occurrences)
... BABYLONISH GARMENT. bab-i-lo'-nish gar'ment: In the King James Version, Joshua
7:21, for BABYLONISH MANTLE, which see. GARMENT. gar'-ment. See DRESS. ...
/g/garment.htm - 37k

Babel (3 Occurrences)
... which they looked. Within this enclosure stood a large building measuring
10 gar (Smith: 200 ft.) each way. Unfortunately, the name ...
/b/babel.htm - 63k

Nicopolis (1 Occurrence)
... The Nicopolis, however, to which Paul urges Titus to come (pros me eis Nikopolin,
ekei gar kekrika paracheimasai (Titus 3:12)) is probably the city of that ...
/n/nicopolis.htm - 10k

Subtopics

Gar

Related Terms

Je'gar-sahadu'tha (1 Occurrence)

Sam'gar-ne'bo (1 Occurrence)

Tower (74 Occurrences)

Samgar-nebo (1 Occurrence)

Jegar-sahadutha (1 Occurrence)

Jegar-saha-dutha (1 Occurrence)

Garment (143 Occurrences)

Babel (3 Occurrences)

Nicopolis (1 Occurrence)

Jegarsahadutha (1 Occurrence)

Garner (4 Occurrences)

Gardener (4 Occurrences)

Garland (6 Occurrences)

Garrison (15 Occurrences)

Garlic (1 Occurrence)

Gaps (2 Occurrences)

Garden (68 Occurrences)

Garnish (1 Occurrence)

Garizim

Garmite (1 Occurrence)

Guardian (5 Occurrences)

Garb (2 Occurrences)

Togarmah (4 Occurrences)

Babylonish (1 Occurrence)

Abagarus

Abgarus

Abgar

Agar (2 Occurrences)

Hagar (15 Occurrences)

Samgar-nebu (1 Occurrence)

Shamgar (2 Occurrences)

Samgarnebo (1 Occurrence)

Shinar (8 Occurrences)

Nineveh (23 Occurrences)

Virgin (62 Occurrences)

Birth (357 Occurrences)

Wisdom (320 Occurrences)

Solomon (277 Occurrences)

Links
Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Gaps
Top of Page
Top of Page