Appendix (B).
Eusebius "ad Marinum" concerning the reconcilement of S. Mark xvi.9 with S. Matthew xxviii.1."

(Referred to at pp.46, 47, 54, and 233.)

SUBJOINED is the original text of Eusebisus, taken from the "Quæstiones ad Marinum" published by Card. Mai, in his "Nova Patrum Bibliotheca" (Romae, 1847,) vol. iv. pp.255-7.

I. Pos para men to Matthaio opse sabbaton phainetai egegermenos ho Soter, para de to Marko proi te mia ton sabbaton.

Toutou ditte an eie he lusis; ho men gar [to kephalaion auto del. [506] ?] ten touto phaskousan perikopen atheton, eipoi an me en hapasin auten pheresthai tois antigraphois tou kata Markon euangeliou; ta goun akribe ton antigraphon to telos perigraphei tes kata ton Markon historias en tois logois tou ophthentos neaniskou tais gunaixi kai eirekotos autais "me phobeisthe, Iesoun zeteite ton Nazarenon." kai tois exes, ois epilegei; "kai akousasai ephugon, kai oudeni ouden eipon, ephobounto gar." En touto gar schedon en hapasi tois antigraphois tou kata Markon euangeliou perigegraptai to telos; ta de hexes spanios en tisin all' ouk en pasi pheromena peritta an eie, kai malista eiper echoien antilogian te ton loipon euangeliston marturia. tauta men houn eipoi an tis paraitoumenos kai pante anairon peritto erotema. Allos de tis oud' hotioun tolmon athetein ton hoposoun en te ton euangelion graphe pheromenon, diplen einai phesi ten anagnosin, hos kai en heterois pollois, hekateran te paradektean huparchein, to me mallon tauten ekeines, e ekeinen tautes, para tois pistois kai eulabesin enkrinesthai.

Kai de toude tou merous sunchoroumenou einai alethous, prosekei ton noun diermeneuein tou anagnosmatos; ei goun dieloimen ten tou logou dianoian, ouk an heuroimen auten enantian tois para tou Matthaiou opse sabbaton egegerthai ton Sotera lelegmenois; to gar "anastas de proi te mia tou sabbatou" kata ton Markon, meta diastoles anagnosometha; kai meta to anastas de, hupostixomen [507] ; kai ten dianoian aphorizomen ton hexes epilegomenon. eita to men anastas an, epi ten para to Matthaio opse sabbaton. tote gar egegerto; to de exes heteras hon dianoias hupostatikon, sunapsomen tois epilegomenois; proi gar te mia tou sabbatou ephane Maria te Magdalene. touto goun edelose kai ho Ioannes proi kai autos te mia tou sabbatou ophthai auton te Magdalene martupesas. houtos oun kai para to Marko proi ephane aute. ou proi anastas, alla polu proteron kata ton Matthaion opse tou sabbatou. tote gar anastas ephane te Maria, ou tote alla proi. hos paristasthai en toutois kairous duo. ton men gar tes anastaseos ton opse tou sabbatou, ton de ten tou Soteros epiphaneias, ton proi, hon egrapsen ho Markos eipon (ho kai meta diastoles anagnosteon) anastas de; eita hupostixantes, to hexes rheteon, proi te mia tou sabbatou ephane Maria te Magdalene, aph' hes ekbeblhukei hepta daimonia.

II. Pos kata ton Matthaion opse sabbaton he Magdalene tetheamene ten anastasin, kata ton Ioannen he aute hestosa klaiei para to mnemeio to mia tou sabbatou.

Ouden an zetetheie kata tous topous, ei to opse sabbaton me ten hesperinen horan ten meta ten hemeran tou sabbatou legesthai hupolaboimen, hos tines hupeilephasin, alla to bradu kai opse tes nuktos tes meta to sabbaton, k.t.l.


Footnotes:

[506] Vid. suprà, p. 233.

[507] P.S. I avail myself of this blank space to introduce a passage from Theophylact (A.D. 1077) which should have obtained notice in a much earlier page:--Anastas de ho Iesous; entautha stixon, eita eipe; proi prote sabbatou elane Maria te Magdalene. ou gar aneste proi (tis gar oide pote aneste;) all' ephane proi kuriake hemera (haute gar he prote tou sabbatou, toutesti, tes hebdomados,) hen ano ekalese mian sabbaton; [Opp. vol. i. p. 263 C.] It must be superfluous to point out that Theophylact also,--like Victor, Jerome, and Hesychius,--is here only reproducing Eusebius. See above, p. 66, note (c).

appendix a
Top of Page
Top of Page