Genesis 10
Croatian Bible
1 Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

2Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras. 3A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 4Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. 5Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

6Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan. 7Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan. 8Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. 9Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve." 10Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. 11Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah 12i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad). 13Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, 14pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

15Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het. 16Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani, 17Hivijci, Arkijci, Sinijci, 18Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše, 19tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše. 20To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi. 22Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. 23A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš. 24Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. 25Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. 26Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Šeba, 29Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. 30Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. 31To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

32To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page