KATA MATTHAION 2
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma 2legontes pou estin o techtheis basileus tōn ioudaiōn eidomen gar autou ton astera en tē anatolē kai ēlthomen proskunēsai autō 3akousas de ērōdēs o basileus etarachthē kai pasa ierosoluma met autou 4kai sunagagōn pantas tous archiereis kai grammateis tou laou epunthaneto par autōn pou o christos gennatai 5oi de eipon autō en bēthleem tēs ioudaias outōs gar gegraptai dia tou prophētou

6kai su bēthleem gē iouda oudamōs elachistē ei en tois ēgemosin iouda ek sou gar exeleusetai ēgoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israēl

7tote ērōdēs lathra kalesas tous magous ēkribōsen par autōn ton chronon tou phainomenou asteros 8kai pempsas autous eis bēthleem eipen poreuthentes akribōs exetasate peri tou paidiou epan de eurēte apangeilate moi opōs kagō elthōn proskunēsō autō 9oi de akousantes tou basileōs eporeuthēsan kai idou o astēr on eidon en tē anatolē proēgen autous eōs elthōn estē epanō ou ēn to paidion 10idontes de ton astera echarēsan charan megalēn sphodra 11kai elthontes eis tēn oikian eidon to paidion meta marias tēs mētros autou kai pesontes prosekunēsan autō kai anoixantes tous thēsaurous autōn prosēnenkan autō dōra chruson kai libanon kai smurnan 12kai chrēmatisthentes kat onar mē anakampsai pros ērōdēn di allēs odou anechōrēsan eis tēn chōran autōn

13anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

14o de egertheis parelaben to paidion kai tēn mētera autou nuktos kai anechōrēsen eis aigupton 15kai ēn ekei eōs tēs teleutēs ērōdou ina plērōthē to rēthen upo tou kuriou dia tou prophētou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou

16tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn 17tote eplērōthē to rēthen upo ieremiou tou prophētou legontos

18phōnē en rama ēkousthē thrēnos kai klauthmos kai odurmos polus rachēl klaiousa ta tekna autēs kai ouk ēthelen paraklēthēnai oti ouk eisin

19teleutēsantos de tou ērōdou idou angelos kuriou kat onar phainetai tō iōsēph en aiguptō 20legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai poreuou eis gēn israēl tethnēkasin gar oi zētountes tēn psuchēn tou paidiou 21o de egertheis parelaben to paidion kai tēn mētera autou kai ēlthen eis gēn israēl 22akousas de oti archelaos basileuei epi tēs ioudaias anti ērōdou tou patros autou ephobēthē ekei apelthein chrēmatistheis de kat onar anechōrēsen eis ta merē tēs galilaias 23kai elthōn katōkēsen eis polin legomenēn nazaret opōs plērōthē to rēthen dia tōn prophētōn oti nazōraios klēthēsetai

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Matthew 1
Top of Page
Top of Page