KATA MATTHAION 17
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai meth ēmeras ex paralambanei o iēsous ton petron kai iakōbon kai iōannēn ton adelphon autou kai anapherei autous eis oros upsēlon kat idian 2kai metemorphōthē emprosthen autōn kai elampsen to prosōpon autou ōs o ēlios ta de imatia autou egenonto leuka ōs to phōs 3kai idou ōphthēsan autois mōsēs kai ēlias met autou sullalountes 4apokritheis de o petros eipen tō iēsou kurie kalon estin ēmas ōde einai ei theleis poiēsōmen ōde treis skēnas soi mian kai mōsē mian kai mian ēlia 5eti autou lalountos idou nephelē phōteinē epeskiasen autous kai idou phōnē ek tēs nephelēs legousa outos estin o uios mou o agapētos en ō eudokēsa autou akouete 6kai akousantes oi mathētai epeson epi prosōpon autōn kai ephobēthēsan sphodra 7kai proselthōn o iēsous ēpsato autōn kai eipen egerthēte kai mē phobeisthe 8eparantes de tous ophthalmous autōn oudena eidon ei mē ton iēsoun monon

9kai katabainontōn autōn ek tou orous eneteilato autois o iēsous legōn mēdeni eipēte to orama eōs ou o uios tou anthrōpou ek nekrōn anastē 10kai epērōtēsan auton oi mathētai autou legontes ti oun oi grammateis legousin oti ēlian dei elthein prōton 11o de iēsous apokritheis eipen autois ēlias men erchetai prōton kai apokatastēsei panta 12legō de umin oti ēlias ēdē ēlthen kai ouk epegnōsan auton alla epoiēsan en autō osa ēthelēsan outōs kai o uios tou anthrōpou mellei paschein up autōn 13tote sunēkan oi mathētai oti peri iōannou tou baptistou eipen autois

14kai elthontōn autōn pros ton ochlon prosēlthen autō anthrōpos gonupetōn auton 15kai legōn kurie eleēson mou ton uion oti selēniazetai kai kakōs paschei pollakis gar piptei eis to pur kai pollakis eis to udōr 16kai prosēnenka auton tois mathētais sou kai ouk ēdunēthēsan auton therapeusai 17apokritheis de o iēsous eipen ō genea apistos kai diestrammenē eōs pote esomai meth umōn eōs pote anexomai umōn pherete moi auton ōde 18kai epetimēsen autō o iēsous kai exēlthen ap autou to daimonion kai etherapeuthē o pais apo tēs ōras ekeinēs

19tote proselthontes oi mathētai tō iēsou kat idian eipon dia ti ēmeis ouk ēdunēthēmen ekbalein auto 20o de iēsous eipen autois dia tēn apistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metabēthi enteuthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin touto de to genos ouk ekporeuetai ei mē en proseuchē kai nēsteia

22anastrephomenōn de autōn en tē galilaia eipen autois o iēsous mellei o uios tou anthrōpou paradidosthai eis cheiras anthrōpōn 23kai apoktenousin auton kai tē tritē ēmera egerthēsetai kai elupēthēsan sphodra

24elthontōn de autōn eis kapernaoum prosēlthon oi ta didrachma lambanontes tō petrō kai eipon o didaskalos umōn ou telei ta didrachma 25legei nai kai ote eisēlthen eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn 26legei autō o petros apo tōn allotriōn ephē autō o iēsous arage eleutheroi eisin oi uioi 27ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis tēn thalassan bale ankistron kai ton anabainonta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Matthew 16
Top of Page
Top of Page