Psalm 35
Czech BKR

1Žalm Davidův. Suď se, Hospodine, s těmi, kteříž se se mnou soudí; bojuj proti těm, kteříž proti mně bojují.

2Pochyť štít a pavézu, a povstaň mi ku pomoci.

3Vezmi i kopí, a vyjdi vstříc těm, kteříž táhnou proti mně. Rciž duši mé: Spasení tvé jáť jsem.

4Nechať se zahanbí a zapýří ti, kteříž hledají duše mé; zpět ať jsou obráceni a zahanbeni ti, kteříž mi zlé obmýšlejí.

5Ať jsou jako plevy před větrem, a anděl Hospodinův rozptylujž je.

6Cesta jejich budiž temná a plzká, a anděl Hospodinův stihej je.

7Nebo jsou bez příčiny polékli v jámě osídlo své, bez příčiny vykopali jámu duši mé.

8Připadniž na ně setření, jehož se nenadáli, a sít jejich, kterouž ukryli, ať je uloví; s hřmotem ať do ní vpadnou.

9Duše má pak ať se veselí v Hospodinu, a ať raduje se v spasení jeho.

10A tuť všecky kosti mé řeknou: Hospodine, kdo jest podobný tobě, ješto vytrhuješ ztrápeného z moci toho, kterýž nad něj silnější jest, tolikéž chudého a nuzného od toho, kterýž ho násilně loupí?

11Povstávají svědkové lživí, a na to, o čemž nevím, dotazují se mne.

12Zlým za dobré mi se odplacují, duše mé zbaviti mne chtíce,

13Ježto já v nemoci jejich pytlem jsem se přiodíval, duši svou postem trápil, a sám u sebe za ně často se modlil.

14Jako k příteli, jako k bratru vlastnímu jsem chodíval; jakožto ten, kterýž po matce kvílí, smutek nesa, tak jsem se ponižoval.

15Ale oni z mého zlého radovali se, a rotili se; shromažďovali se proti mně i ti nejnevážnější, o čemž jsem nevěděl; utrhali mi, a nemlčeli.

16S pokrytci, posměvači, fatkáři škřipěli na mne zuby svými.

17Pane, dlouho-liž se dívati budeš? Vytrhni duši mou od zhouby jejich, od lvů jedinkou mou.

18I budu tě oslavovati v shromáždění velikém, ve množství lidu tebe chváliti budu.

19Nechažť se nade mnou neradují ti, kteříž bezprávně ke mně se nepřátelsky mají; ti, kteříž mne nenávidí bez příčiny, ať nemhourají očima.

20Neboť nemluví ku pokoji, ale proti pokojným na zemi slova lstivá vymýšlejí.

21Anobrž rozdírají proti mně ústa svá, a říkají: Hahá, hahá, jižť vidí oko naše.

22Vidíš ty to, Hospodine, neodmlčujž se, Pane, nevzdalujž se ode mne.

23Probudiž se a prociť k soudu mému, Bože můj a Pane můj, k obhájení pře mé.

24Suď mne podlé spravedlnosti své, Hospodine Bože můj, ať se neradují nade mnou.

25Ať neříkají v srdci svém: Měhoděk duši naší; ať neříkají: Sehltili jsme jej.

26Ale ať se zahanbí a zapýří všickni radující se mému zlému, v stud a hanbu ať jsou oblečeni ti, kteříž se zpínají proti mně.

27Ti pak, kteříž mi přejí mé spravedlnosti, ať plésají, a radují se, a ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin, kterýž přeje pokoje služebníku svému.

28I můj jazyk ohlašovati bude spravedlnost tvou, a na každý den chválu tvou.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 34
Top of Page
Top of Page