Psalm 34
Czech BKR

1Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel. (1a) Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.

2V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.

3Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme.

4Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne.

5Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou:

6Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej.

7Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.

8Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

9Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.

10Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.

11Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.

12Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?

13Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.

14Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.

15Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich:

16Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich.

17Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.

18Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.

19Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.

20Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.

21Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou.

22(Psalms 34:23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 33
Top of Page
Top of Page