Nehemiah 10
Czech BKR

1Kteříž pak potvrzovali, byli tito: Nehemiáš Tirsata, syn Chachaliášův, a Sedechiáš, 2Saraiáš, Azariáš, Jeremiáš, 3Paschur, Amariáš, Malkiáš, 4Chattus, Sebaniáš, Malluch, 5Charim, Meremot, Abdiáš, 6Daniel, Ginneton, Báruch, 7Mesullam, Abiáš, Miamin, 8Maaseiáš, Bilkai, Semaiáš. To kněží. 9Levítové pak: Jesua syn Azaniášův, Binnui z synů Chenadad, Kadmiel. 10Bratří pak jejich: Sebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelaiáš, Chanan, 11Mícha, Rechob, Chasabiáš, 12Zakur, Serebiáš, Sebaniáš, 13Hodiáš, Báni, Beninu. 14Přední z lidu: Paros, Pachat Moáb, Elam, Zattu, Báni, 15Bunni, Azgad, Bebai, 16Adoniáš, Bigvai, Adin, 17Ater, Ezechiáš, Azur, 18Hodiáš, Chasum, Bezai, 19Charif, Anatot, Nebai, 20Magpias, Mesullam, Chezir, 21Mesezabel, Sádoch, Jaddua, 22Pelatiáš, Chanan, Anaiáš, 23Ozeáš, Chananiáš, Chasub, 24Loches, Pilcha, Sobek, 25Rechum, Chasabna, Maaseiáš, 26Achiáš, Chanan, Anan, 27Malluch, Charim, Baana.

28Tak i jiní z lidu, kněží, Levítů, vrátných, zpěváků, Netinejských i všickni, kteříž se oddělili od národů zemí k zákonu Božímu, ženy jejich, synové jejich i dcery jejich, každý umělý a rozumný, 29Chopivše se téhož s bratřími svými a těmi, kteříž byli přednější, přistupovali, prokletím a přísahou se zavazujíce: Že budeme choditi v zákoně Božím, kterýž vydán jest skrze Mojžíše služebníka Božího, a ostříhati i plniti všecka přikázaní Hospodina Pána našeho, i soudy jeho, i ustanovení jeho; 30Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich bráti synům svým, 31Ani od cizozemců, kteříž by nám přinášeli jaké koupě a jakékoli potravy v den sobotní na prodaj, přijímati v sobotu aneb v sváteční den, a že necháme rolí sedmého léta, i všelikého dobývání dluhu.

32I to nařídili jsme mezi sebou, abychom dávali třetí díl lotu na každý rok k službě domu Boha našeho, 33Na chleby zpořádaní, i obět ustavičnou, i na zápal ustavičný k sobotám, novměsícům a slavnostem, i na věci svaté, i oběti za hříchy k očištění Izraele, i na všecko přisluhování domu Boha našeho.

34Metali jsme i losy s strany kněží, Levítů i lidu, příčinou dříví nošení, aby ho dodávali do domu Boha našeho, čeledem otců našich časy vyměřenými, rok po roku, aby hořelo na oltáři Hospodina Boha našeho, jakž psáno jest v zákoně. 35Také, že chceme přinášeti prvotiny země své, i prvotiny všelikého ovoce každého stromu, rok po roku do domu Hospodinova. 36K tomu i prvorozené syny své, i hovádka svá, (jakož psáno jest v zákoně), i prvorozené z skotů i bravů svých, že přinášeti budeme do domu Boha svého, kněžím přisluhujícím v domě Boha našeho. 37A prvotiny těsta svého i obětí svých, i ovoce všelijakého stromu, mstu i oleje nového, aby přinášeli kněžím do pokojů domu Boha našeho, a desátky země naší Levítům. A Levítové desátky ty vybírati budou po všech městech, v nichž pracovati budeme. 38Bude pak při tom kněz, syn Aronův, s Levíty, když Levítové ty desátky vyberou, a Levítové sami vnesou desátek z desátků do domu Boha našeho, do pokojů v domě skladu. 39Nebo do těch pokojů donášeti budou synové Izraelští i synové Léví oběti obilé, mstu a oleje nového, (kdež jsou nádoby svatyně), i kněží přisluhující, vrátní i zpěváci, abychom neopouštěli domu Boha svého.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page