Mashali 6
Proverbs 6 Aleppo Codex
1א בני אם-ערבת לרעך  תקעת לזר כפיך

2ב נוקשת באמרי-פיך  נלכדת באמרי-פיך

3ג עשה זאת אפוא בני והנצל--  כי באת בכף-רעך לך התרפס  ורהב רעיך

4ד אל-תתן שנה לעיניך  ותנומה לעפעפיך

5ה הנצל כצבי מיד  וכצפור מיד יקוש

6ו לך-אל-נמלה עצל  ראה דרכיה וחכם

7ז אשר אין-לה קצין--  שטר ומשל

8ח תכין בקיץ לחמה  אגרה בקציר מאכלה

9ט עד-מתי עצל תשכב  מתי תקום משנתך

10י מעט שנות מעט תנומות  מעט חבק ידים לשכב

11יא ובא-כמהלך ראשך  ומחסרך כאיש מגן

12יב אדם בליעל איש און  הולך עקשות פה

13יג קרץ בעינו מלל ברגלו  מרה באצבעתיו

14יד תהפכות בלבו--חרש רע בכל-עת  מדנים (מדינים) ישלח

15טו על-כן--פתאם יבוא אידו  פתע ישבר ואין מרפא

16טז שש-הנה שנא יהוה  ושבע תועבות (תועבת) נפשו

17יז עינים רמות לשון שקר  וידים שפכות דם-נקי

18יח לב--חרש מחשבות און  רגלים ממהרות לרוץ לרעה

19יט יפיח כזבים עד שקר  ומשלח מדנים בין אחים

20כ נצר בני מצות אביך  ואל-תטש תורת אמך

21כא קשרם על-לבך תמיד  ענדם על-גרגרתך

22כב בהתהלכך תנחה אתך--  בשכבך תשמר עליך והקיצות  היא תשיחך

23כג כי נר מצוה ותורה אור  ודרך חיים תוכחות מוסר

24כד לשמרך מאשת רע  מחלקת לשון נכריה

25כה אל-תחמד יפיה בלבבך  ואל-תקחך בעפעפיה

26כו כי בעד-אשה זונה  עד-ככר-לחם ואשת איש--  נפש יקרה תצוד

27כז היחתה איש אש בחיקו  ובגדיו לא תשרפנה

28כח אם-יהלך איש על-הגחלים  ורגליו לא תכוינה

29כט כן--הבא אל-אשת רעהו  לא-ינקה כל-הנגע בה

30ל לא-יבוזו לגנב כי יגנוב--  למלא נפשו כי ירעב

31לא ונמצא ישלם שבעתים  את-כל-הון ביתו יתן

32לב נאף אשה חסר-לב  משחית נפשו הוא יעשנה

33לג נגע-וקלון ימצא  וחרפתו לא תמחה

34לד כי-קנאה חמת-גבר  ולא-יחמול ביום נקם

35לה לא-ישא פני כל-כפר  ולא-יאבה כי תרבה-שחד

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 5
Top of Page
Top of Page