Mashali 5
Proverbs 5 Aleppo Codex
1א בני לחכמתי הקשיבה  לתבונתי הט-אזנך

2ב לשמר מזמות  ודעת שפתיך ינצרו

3ג כי נפת תטפנה שפתי זרה  וחלק משמן חכה

4ד ואחריתה מרה כלענה  חדה כחרב פיות

5ה רגליה ירדות מות  שאול צעדיה יתמכו

6ו ארח חיים פן-תפלס  נעו מעגלתיה לא תדע

7ז ועתה בנים שמעו-לי  ואל-תסורו מאמרי-פי

8ח הרחק מעליה דרכך  ואל-תקרב אל-פתח ביתה

9ט פן-תתן לאחרים הודך  ושנתיך לאכזרי

10י פן-ישבעו זרים כחך  ועצביך בבית נכרי

11יא ונהמת באחריתך  בכלות בשרך ושארך

12יב ואמרת--איך שנאתי מוסר  ותוכחת נאץ לבי

13יג ולא-שמעתי בקול מורי  ולמלמדי לא-הטיתי אזני

14יד כמעט הייתי בכל-רע--  בתוך קהל ועדה

15טו שתה-מים מבורך  ונזלים מתוך בארך

16טז יפוצו מעינתיך חוצה  ברחבות פלגי-מים

17יז יהיו-לך לבדך  ואין לזרים אתך

18יח יהי-מקורך ברוך  ושמח מאשת נעורך

19יט אילת אהבים  ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת  באהבתה תשגה תמיד

20כ ולמה תשגה בני בזרה  ותחבק חק נכריה

21כא כי נכח עיני יהוה--דרכי-איש  וכל-מעגלתיו מפלס

22כב עוונתיו--ילכדנו את-הרשע  ובחבלי חטאתו יתמך

23כג הוא--ימות באין מוסר  וברב אולתו ישגה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 4
Top of Page
Top of Page