Mashali 7
Proverbs 7 Aleppo Codex
1א בני שמר אמרי  ומצותי תצפן אתך

2ב שמר מצותי וחיה  ותורתי כאישון עיניך

3ג קשרם על-אצבעתיך  כתבם על-לוח לבך

4ד אמר לחכמה אחתי את  ומדע לבינה תקרא

5ה לשמרך מאשה זרה  מנכריה אמריה החליקה

6ו כי בחלון ביתי--  בעד אשנבי נשקפתי

7ז וארא בפתאים אבינה בבנים--  נער חסר-לב

8ח עבר בשוק אצל פנה  ודרך ביתה יצעד

9ט בנשף-בערב יום  באישון לילה ואפלה

10י והנה אשה לקראתו  שית זונה ונצרת לב

11יא המיה היא וסררת  בביתה לא-ישכנו רגליה

12יב פעם בחוץ--פעם ברחבות  ואצל כל-פנה תארב

13יג והחזיקה בו ונשקה לו  העזה פניה ותאמר לו

14יד זבחי שלמים עלי  היום שלמתי נדרי

15טו על-כן יצאתי לקראתך  לשחר פניך ואמצאך

16טז מרבדים רבדתי ערשי  חטבות אטון מצרים

17יז נפתי משכבי--  מר אהלים וקנמון

18יח לכה נרוה דדים עד-הבקר  נתעלסה באהבים

19יט כי אין האיש בביתו  הלך בדרך מרחוק

20כ צרור-הכסף לקח בידו  ליום הכסא יבא ביתו

21כא הטתו ברב לקחה  בחלק שפתיה תדיחנו

22כב הולך אחריה פתאם  כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל

23כג עד יפלח חץ כבדו--  כמהר צפור אל-פח ולא-ידע  כי-בנפשו הוא

24כד ועתה בנים שמעו-לי  והקשיבו לאמרי-פי

25כה אל-ישט אל-דרכיה לבך  אל-תתע בנתיבותיה

26כו כי-רבים חללים הפילה  ועצמים כל-הרגיה

27כז דרכי שאול ביתה  ירדות אל-חדרי-מות

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 6
Top of Page
Top of Page