B'midvar 6
Numbers 6 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר--להזיר ליהוה 3ג מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל 4ד כל ימי נזרו  מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג--לא יאכל

5ה כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו  עד מלאת הימם אשר יזיר ליהוה קדש יהיה--גדל פרע שער ראשו

6ו כל ימי הזירו ליהוה על נפש מת לא יבא 7ז לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו--לא יטמא להם במתם  כי נזר אלהיו על ראשו 8ח כל ימי נזרו קדש הוא ליהוה

9ט וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו--וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו 10י וביום השמיני יבא שתי תרים או שני בני יונה  אל הכהן--אל פתח אהל מועד 11יא ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא 12יב והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו כי טמא נזרו

13יג וזאת תורת הנזיר  ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד 14יד והקריב את קרבנו ליהוה כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים 15טו וסל מצות סלת חלת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם 16טז והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את חטאתו ואת עלתו 17יז ואת האיל יעשה זבח שלמים ליהוה על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו 18יח וגלח הנזיר פתח אהל מועד--את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים 19יט ולקח הכהן את הזרע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו 20כ והניף אותם הכהן תנופה לפני יהוה--קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין

21כא זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו ליהוה על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר--כן יעשה על תורת נזרו  {פ}

22כב וידבר יהוה אל משה לאמר 23כג דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל  אמור להם  {ס}

24כד יברכך יהוה וישמרך  {ס}

25כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך  {ס}

26כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום  {ס}

27כז ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 5
Top of Page
Top of Page