B'midvar 7
Numbers 7 Aleppo Codex
1א ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם 2ב ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם  הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים 3ג ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר--עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן 4ד ויאמר יהוה אל משה לאמר 5ה קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו 6ו ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים 7ז את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר--נתן לבני גרשון  כפי עבדתם 8ח ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר--נתן לבני מררי  כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן 9ט ולבני קהת לא נתן  כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו

10י ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח 11יא ויאמר יהוה אל משה  נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח  {ס}

12יב ויהי המקריב ביום הראשון--את קרבנו  נחשון בן עמינדב למטה יהודה 13יג וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 14יד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 15טו פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 16טז שעיר עזים אחד לחטאת 17יז ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן נחשון בן עמינדב  {פ}

18יח ביום השני הקריב נתנאל בן צוער--נשיא יששכר 19יט הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 20כ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 21כא פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 22כב שעיר עזים אחד לחטאת 23כג ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן נתנאל בן צוער  {פ}

24כד ביום השלישי נשיא לבני זבולן--אליאב בן חלן 25כה קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 26כו כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 27כז פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 28כח שעיר עזים אחד לחטאת 29כט ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אליאב בן חלן  {פ}

30ל ביום הרביעי נשיא לבני ראובן--אליצור בן שדיאור 31לא קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 32לב כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 33לג פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 34לד שעיר עזים אחד לחטאת 35לה ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אליצור בן שדיאור  {פ}

36לו ביום החמישי נשיא לבני שמעון--שלמיאל בן צורישדי 37לז קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 38לח כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 39לט פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 40מ שעיר עזים אחד לחטאת 41מא ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן שלמיאל בן צורישדי  {פ}

42מב ביום הששי נשיא לבני גד--אליסף בן דעואל 43מג קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 44מד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 45מה פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 46מו שעיר עזים אחד לחטאת 47מז ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אליסף בן דעואל  {פ}

48מח ביום השביעי נשיא לבני אפרים--אלישמע בן עמיהוד 49מט קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 50נ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 51נא פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 52נב שעיר עזים אחד לחטאת 53נג ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אלישמע בן עמיהוד  {פ}

54נד ביום השמיני נשיא לבני מנשה--גמליאל בן פדהצור 55נה קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 56נו כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 57נז פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 58נח שעיר עזים אחד לחטאת 59נט ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן גמליאל בן פדהצור  {פ}

60ס ביום התשיעי נשיא לבני בנימן--אבידן בן גדעני 61סא קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 62סב כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 63סג פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 64סד שעיר עזים אחד לחטאת 65סה ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אבידן בן גדעני  {פ}

66סו ביום העשירי נשיא לבני דן--אחיעזר בן עמישדי 67סז קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 68סח כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 69סט פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 70ע שעיר עזים אחד לחטאת 71עא ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אחיעזר בן עמישדי  {פ}

72עב ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר--פגעיאל בן עכרן 73עג קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 74עד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 75עה פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 76עו שעיר עזים אחד לחטאת 77עז ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן פגעיאל בן עכרן  {פ}

78עח ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי--אחירע בן עינן 79עט קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן--למנחה 80פ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 81פא פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו--לעלה 82פב שעיר עזים אחד לחטאת 83פג ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אחירע בן עינן  {פ}

84פד זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל  קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה 85פה שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש 86פו כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה 87פז כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר--ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת 88פח וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים  זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו

89פט ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page