Yesha'yah 40
Isaiah 40 Aleppo Codex
1א נחמו נחמו עמי--יאמר אלהיכם

2ב דברו על לב ירושלם וקראו אליה--כי מלאה צבאה כי נרצה עונה  כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה  {ס}

3ג קול קורא--במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו

4ד כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

5ה ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר  {פ}

6ו קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה

7ז יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם

8ח יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם  {ס}

9ט על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם

10י הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו

11יא כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל  {ס}

12יב מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים

13יג מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו

14יד את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו

15טו הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול

16טז ולבנון אין די בער וחיתו--אין די עולה  {פ}

17יז כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו

18יח ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו

19יט הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף

20כ המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט  {ס}

21כא הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינותם מוסדות הארץ

22כב הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת

23כג הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה

24כד אף בל נטעו אף בל זרעו--אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם  {ס}

25כה ואל מי תדמיוני ואשוה--יאמר קדוש

26כו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר  {ס}

27כז למה תאמר יעקב ותדבר ישראל  נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור

28כח הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ--לא ייעף ולא ייגע  אין חקר לתבונתו

29כט נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

30ל ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו

31לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 39
Top of Page
Top of Page