Yesha'yah 38
Isaiah 38 Aleppo Codex
1א בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך--כי מת אתה ולא תחיה 2ב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה 3ג ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול  {ס}

4ד ויהי דבר יהוה אל ישעיהו לאמר 5ה הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה 6ו ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת

7ז וזה לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את הדבר הזה אשר דבר 8ח הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית--עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה  {ס}

9ט מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו

10י אני אמרתי בדמי ימי אלכה--בשערי שאול פקדתי יתר שנותי

11יא אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל

12יב דורי נסע ונגלה מני--כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני

13יג שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני

14יד כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני

15טו מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כל שנותי על מר נפשי

16טז אדני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני

17יז הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי

18יח כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך

19יט חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך

20כ יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה

21כא ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי 22כב ויאמר חזקיהו מה אות  כי אעלה בית יהוה  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 37
Top of Page
Top of Page