B'resheet 38
Genesis 38 Aleppo Codex
1א ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה 2ב וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה 3ג ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער 4ד ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן 5ה ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו

6ו ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר 7ז ויהי ער בכור יהודה--רע בעיני יהוה וימתהו יהוה 8ח ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך 9ט וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו 10י וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו 11יא ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני--כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה

12יב וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי--תמנתה 13יג ויגד לתמר לאמר  הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו 14יד ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה  כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו לאשה 15טו ויראה יהודה ויחשבה לזונה  כי כסתה פניה 16טז ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה תתן לי כי תבוא אלי 17יז ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך 18יח ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו 19יט ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה

20כ וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה 21כא וישאל את אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה בזה קדשה 22כב וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה 23כג ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה

24כד ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף 25כה הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא--למי החתמת והפתילים והמטה האלה 26כו ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה

27כז ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה 28כח ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראשנה 29כט ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ 30ל ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 37
Top of Page
Top of Page