B'resheet 12
Genesis 12 Aleppo Codex
1א ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך

2ב ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה

3ג ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה

4ד וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן 5ה ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען 6ו ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ 7ז וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו 8ח ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל--ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה 9ט ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה  {פ}

10י ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ 11יא ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את 12יב והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו 13יג אמרי נא אחתי את--למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך 14יד ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד 15טו ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה 16טז ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים

17יז וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם 18יח ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא 19יט למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך 20כ ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 11
Top of Page
Top of Page