Y'chizki'el 43
Ezekiel 43 Aleppo Codex
1א ויולכני אל השער--שער אשר פנה דרך הקדים 2ב והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו 3ג וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר ראיתי בבאי לשחת את העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל נהר כבר ואפל אל פני 4ד וכבוד יהוה בא אל הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים 5ה ותשאני רוח--ותבאני אל החצר הפנימי והנה מלא כבוד יהוה הבית

6ו ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי 7ז ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם 8ח בתתם ספם את ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי 9ט עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם--ממני ושכנתי בתוכם לעולם  {ס}

10י אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית 11יא ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורתו ואת כל חקתיו וכל צורתו וכל תורתו הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חקתיו--ועשו אותם 12יב זאת תורת הבית  על ראש ההר כל גבלו סביב סביב קדש קדשים--הנה זאת תורת הבית

13יג ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה רחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח 14יד ומחיק הארץ עד העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה 15טו וההראל ארבע אמות ומהאראיל ולמעלה הקרנות ארבע 16טז והאראיל שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב  רבוע אל ארבעת רבעיו 17יז והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים

18יח ויאמר אלי בן אדם כה אמר אדני יהוה אלה חקות המזבח ביום העשותו--להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם 19יט ונתתה אל הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה--לשרתני  פר בן בקר לחטאת 20כ ולקחת מדמו ונתתה על ארבע קרנתיו ואל ארבע פנות העזרה ואל הגבול סביב וחטאת אותו וכפרתהו 21כא ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש

22כב וביום השני תקריב שעיר עזים תמים לחטאת וחטאו את המזבח כאשר חטאו בפר 23כג בכלותך מחטא--תקריב פר בן בקר תמים ואיל מן הצאן תמים 24כד והקרבתם לפני יהוה והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה 25כה שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו 26כו שבעת ימים יכפרו את המזבח וטהרו אתו ומלאו ידו 27כז ויכלו את הימים  {ס}  והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני יהוה  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 42
Top of Page
Top of Page